Zápis ze schůze občanů se zastupitelstvem,

 

konané dne 03. května 2003 v 18:00

v zasedací místnosti hotelu Jef

 

 

Program:

 

1.      zahájení - představení hostů (paní Stejskalová)

2.      představení nového zastupitelstva (pan Himmer)

3.      územní plán - stručná zpráva a diskuse (pan Himmer)

4.      vodovod – stručná zpráva a diskuse (paní Stejskalová)

5.      různé

6.      závěr

 

ad 1)

Paní Stejskalová zahájila schůzi v 18:11. Za obec se zúčastnilo kompletní zastupitelstvo (kromě omluveného pana Obešla) a paní Bílková. Za firmu Horák pan Šimek. Jako první krátce promluvil mimořádný host pan Eichler (informace o Evropské Unii).

ad 2)

Pan Himmer představil občanům nové zastupitelstvo. Pozváni byli všichni majitelé nemovitostí v obci. Zastoupeno bylo 57 popisných čísel, celkem 88 lidí. Během příchodu se podařilo získat telefonická spojení na majitele nemovitostí.

ad 3)

Pan Himmer zopakoval výzvu z pozvánky a znovu požádal o podněty k územnímu plánu, vysvětlil stručně situaci, problematiku a schvalovací postupy. Někteří diskutující navrhovali opačný postup (pan Pohan - představa obce a pak připomínky občanů), pan Himmer (podpořen panem Eichlerem, paní Tichou a paní Hlaváčkovou) vysvětlil, že k připomínkám občanů tak jako tak musí dojít a že by obec chtěla mít obrázek o potřebách a přáních obyvatel předem. K dotacím se vyslovil pan Sechter (?) a chtěl vědět, jaké konkrétní projekty má obec v plánu. Pan Himmer znovu vysvětlil rozdíl mezi státními a nestátními dotacemi, vypisovanými tituly na dotace a zmínil konkrétně kapličku v polích, sportovní hřiště a komunikace v obci… Paní Tauberová ostře vystoupila proti pozemkové politice zastupitelstva a proti další zástavbě obce, konkrétně proti uvažovaným dvěma stavbám v jejím sousedství a proti panu Rezkovi. Paní Májová se zmínila o tom, že jí OÚ v minulosti neodpověděl na její podání, týkající se získání pozemků. Její dotaz byl s omluvou zodpovězen na místě ústně. Pan Hamáček pohovořil o zachování současného rázu obce a vyzval diskutující, aby se vyjádřili, kdo si přeje v obci dále stavět. Z hostů byl pro stavbu pouze pan Randáček. Pan Eichler vstoupil s poznámkou, že obec nemůže ustrnout a že pro svůj rozvoj potřebuje i další nemovitosti. Pan Himmer dodal, že obec potřebuje další stálé obyvatele (příjmy obce) a vyzval diskutující, ať se do obce přihlásí na trvalo. Současně zmínil i souvislost mezi dalšími příjmy obce a dotacemi (podíl obce na investiční akci).

ad 4)

Paní Stejskalová předala slovo paní Bílkové, která na základě smlouvy zajišťuje pro investora (obec) stavbu vodovodu. Paní Bílková nebyla schopna dát uspokojující odpovědi na dotazy, týkající se budoucnosti vodovodu v obci, protože obec čeká na posouzení stávajícího stavu pracovníkem (nepřítomným panem Mackem) SČVAK, které by v budoucnosti měly vodovod v obci provozovat a v této chvíli si na základě předaných podkladů mapují situaci. Dále vystoupil pan Šimek (fa Horák), který na mapě vysvětlil, jak se nový řad v určitých místech odklání od stávajícího. Oslovil pak majitele nemovitostí, kterých se to týká (č. p. 33, 36, 39, 40, 42, 43, 45 - 48, 165 - 169) k dohodnutí osobního jednání o vybudování nové přípojky. S dotazy vystoupili zejména pan Vachalec („míchání“ vody z různých zdrojů), paní Reichová (projekt), pan Riegger (svařování plastového potrubí za mrazu, tlakové zkoušky, hloubka uložení potrubí, záruka), pan Mareš (faktické propojení potrubí). Na místě bylo rozhodnuto, že zastupitelstvo svolá na nejbližší možný termín (dle možností účastníků) setkání zástupců investora (obce), projektanta (pan Kašpárek), dodavatele (pan Šimek, pan Netopil) a SČVAK (pan Macek), aby bylo možno poskytnout chybějící informace, tedy za a) bude-li dostatek vody pro všechny odběratele v obci, za b) kde a jak budou stávající vodovodní řady propojeny s novým posilovacím řadem a za c) jak se dotknou případné změny jednotlivých odběratelů z hlediska nových přípojek, šachet, vodoměrů...

ad 5)

Jako další náměty byl např. zmíněn nedostatek odpadkových košů (pan Čapek), zpomalovací pruhy na vozovce (paní Hněvkovská), jízda po hrázi Velkého rybníku, kanalizace, možnost užívání spojky (zkratky lesem) Krásná Lípa - Kyjov... Pan Himmer sdělil hostům, že například právě takové připomínky měl na mysli v souvislosti s přípravou územního plánu. Jako zajímavost zmínil návrh na obnovení nebo vybudování hřbitova v obci.

ad 6)

Paní Stejskalová ukončila schůzi ve 20:20.