Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 28. 04. 2003

v úřadovně obecního úřadu.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přítomní: dle presenční listiny -  71 % (pan Rezek příchod  v 19,10 hod.)

 

Program:

1)      Zahájení a návrh programu

2)      Kontrola usnesení a schválení zápisu ze zas. ZO č. 8 ze dne  7. 4. 2003 .

3)      Zpráva o stavu posílení vodovodního řadu.

4)      Smlouva s SVS

5)      Projednání smlouvy s Č. poštou - ukončení pošt. přepážky v obci.

6)      Schválení proplacení faktury na posílení vodovod. řadu

7)      Různé

8)      Usnesení

9)      Závěr

 

ad 1)

-         pan Himmer  zahájil zasedání ZO v 18,00 hod., přivítal přítomné a přednesl návrh programu, který byl jednohlasně schválen bez připomínek.

ad 2)

-         kontrola úkolů z usnesení:

bod č. 6/1/03 - předložit výsledky rozboru odpadních vod v hotelu JEF - pí Jašíčková informuje, že rozbor odpadní vody zatím nebyl doručen  - tento bod zůstává

bod č. 7/1/03 - přičlenění Pleškových domků k Doubici – 20. 03. 2003 poslán obci Chřibská oficiální dopis - čekáme na vyjádření - tento bod zůstává

bod č. 9/2/03 - místní šetření na poz. č. p. 1418)1 a 1418)2 z důvodu prodeje

části těchto parcel. Ing. Vachalec informuje o provedeném šetření a navrhuje, by se místní komunikace rozšířila a opravila, nechala vytýčit a zbytek pozemků byl odprodán. Paní starostka k této informaci dodala, že oprava se uskuteční, až obec bude mít dostatek financí. Za vyřízení zodpovídá Ing. Vachalec.

     bod č. 11/2/03 - vypracovat návrh na přístupovou komunikaci k objektu

     č. 104 - tento bod zůstává

 

Zápis ze zasedání ZO č. 8 ze dne 7.4. 2003 byl schválen bez připomínek.

 

ad 3)

-          Stejskalová omluvila nepřítomnost pí Bílkové, která se na zasedání  nedostavila, ale vzkazuje, že se určitě dostaví na veřejnou schůzi 3. 5. 2003. Informuje, že zítra najíždí vrtná souprava. Dále informuje o přípojkách k objektům, které by se rovněž měly co nejdříve začít budovat. Na OÚ přijede pracovník z SČVK, který posoudí dokumentaci vodovodního řadu, která byla obci předána MěÚ v Krásné Lípě. Na základě jeho posouzení bude potom rozhodnuto o způsobu připojení, o propojení starého a nového řadu a o dalších technických detailech.

ad 4)

-         paní Stejskalová informuje o navržené smlouvě ke vstupu do SVS, která byla předána k posouzení JUDr. Tiché, která k této smlouvě měla připomínky, které byly předány zástupci SVS.

-         pan Himmer – po konzultaci s komerčním právníkem předkládá návrh smlouvy o smlouvě budoucí (obec zůstane majitelem vodovodu a vstoupí do akciové společnosti). Tento návrh bude rovněž poslán zástupci SVS.  

 

ad 5)

-         pí Stejskalová informuje zastupitelstvo o jednání se zástupci České pošty , která vypovídá smlouvu o nájmu a tím ruší poštovní přepážku v naší obci. Smlouva o nájmu byla předána JUDr. Tiché k posouzení, která vypracovala návrh smlouvy o narovnání s Českou poštou. Pan Himmer vypracuje návrh dopisu pro ČP jako odpověď na dopis o vypovězení nájmu.

 

ad 6/

-         pí Stejskalová žádá zastupitelstvo o schválení proplacení faktury na další práce na posílení vodovodního řadu v částce Kč 1,498527,50.

ZO - schváleno /4 pro, 1 se zdržela hlasování/

 

-         pí Reichová upozorňuje na nutnost vyjasnit objem konečných prací,

-         paní Stejskalová uvádí, že firma Horák dokončí stavbu bez navýšení rozpočtu.

 

ad 7/

-         Ing. Vachalec  podal informace o pracích na jeho objektu a o jednání s SCHKO LH - vyřešeno.

 

Dále informuje o jednání se zástupci CHKO LH ohledně obnovy rybníků v naší obci. SCHKO LH tento návrh bude podporovat a bude nám nápomocna.

 

-         pí Stejskalová - informace ze zasedání TP

-         žádost pana Kozáka, Doubice č. 9,  o napojení na obecní vodovodní řad

ZO – souhlasí

písemná odpověď - pan Himmer

-         dále podala informaci o dopisu na naši upomínku na zaplacení kontejneru dle obecní vyhlášky za rok 2002, kdy majitel objektu č. 84 tuto povinnost odmítá a žádá o prominutí poplatku.

ZO - rozhodlo tuto pohledávku dále vymáhat

-         informace o upozornění od SCHKO LH o nutnosti projednávat s nimi veškeré zamýšlené stavby rekreačních  a rodinných domků v obci

 

-         pan Himmer - informace o přípravě veřejné schůze pro obyvatele a rekreanty, která se uskuteční 03. 05. 2003 v hotelu JEF

 

-         pí Svobodová Ant. vznesla dotaz na podanou žádost o poskytnutí pozemku na stavbu rodinného domu v obci. Pí Stejskalová na tento dotaz odpověděla, že v současné době žádný vhodný pozemek obec nemá, čekáme na další nabídku pozemků od PF ČR. Písemná odpověď - pan Himmer

 

ad 8)

Usnesení jednohlasně přijato.

 

ad 9)

-         pí Stejskalová ukončila zasedání v 19:55 hod.

 

Příští zasedání se bude konat 19. 05. 2003 od 18:00 hod.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Ing. Vachalec Tomáš                                                        Miloslav Himmer

 

 

 

 

 

Božena Stejskalová                                                              Zapsala: Šikýřová

starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 28. 04. 2003

v úřadovně obecního úřadu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

------------------------------------

 

1) Ověřovatele zápisu: Vachalec a Himmer

2) Zápis ze 8. zasedání ZO ze dne 07. 04. 2003

3) Proplacení faktury v částce Kč 1,498.527,50 na posílení vodovodního řadu.

4/ Žádost pana Kozáka, Doubice č. 9, o připojení objektu na obecní vodovodní řad.

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

------------------------------------

 

1) Dále vymáhat poplatek za kontejner dle obecní vyhlášky  za rok 2002 za objekt č. 84 v obci  Doubice.

 

Zastupitelstvo obce ukládá:

---------------------------------

 

Zůstávají body č.:  6, 7, 11,

 

14/4/03

 

Písemně odpovědět České poště na jejich  ukončení výpovědi nájemní smlouvy a zrušení poštovní přepážky v naší obci.

                                                                                  Zodpovídá: Himmer

                                                                                  Termín: 10. 05. 2003

 

 

 

 

 

Božena Stejskalová                                                                Miloslav Himmer

starostka obce                                                                        místostarosta