Obecní kronika Doubice

1945 – 2001

 

Pročetl a citáty z jednotlivých let vybral Pavel Nečásek

 

1945

„(8.května-pozn.P.N.) Doubici obsadili Poláci, tvořící součást Rudé armády, jich velitelství bylo v Krásné Lípě.

Jako prvý čsl.občan přišel do obce František Rožánek, který zde měl během celé okupace svou matku… . Koncem května … byl jmenován komisařem pro Doubici. Jako takový měl dohlížet na novou německou správu obce a připravovat odsun nacistů.

Odsun… byl proveden v červnu jednotkami čsl.armády, které 18.5. vystřídaly Poláky. Tento prvý odsun vyznavačů nacismu měl asi 120 osob.

Továrna firmy Schuhe a synové (= dnešní továrna-pozn.P.N.) byla v plném chodu a zaměstnávala asi 150 osob německé národnosti, většinou zdejších občanů. Druhá továrna firmy Grohman (=dolní fabrika-pozn.P.N.) nepracovala, jednak pro nedostatek materiálu, jednak proto, že její majitel před Rudou armádou uprchl. Třetí továrna firmy Kühne (=“kino“-pozn.P.N.) pro nedostatek materiálu nepracovala rovněž.

Větší počet nových osídlenců  přišel v červenci.

15.7. byla … zrušena dosavadní německá správa obce… .

Počínaje srpnem a dalšími měsíci až do konce roku stěhuje se do obce stále více a více nových obyvatelů. Hlavní proud přichází  z  Dymokur  u  Poděbrad a  z  Královic u Říčan.

  přebírá řeznictví a hostinec  (= Stará hospoda–pozn. P.N.),  …pekařství čp.42 (= Čapkovi  – pozn.P.N.) … prodejnu, … zřizuje si obuvnickou dílnu… .

V srpnu proveden druhý odsun Němců …

Možno říci, že do konce roku přistěhovalo se do obce asi 200 českých občanů.

V září ustaven hasičský dobrov.sbor, SČSP a Jednotný svaz českých zemědělců.

Počet obyvatelstva k 31.12. je asi 450 lidí, Čechů i Němců.

(Pro srovnání: v předchozích letech byla obec čistě německá a sestávala za tří částí – Stará Doubice: 56 domů s 294 obyvateli, Nová Doubice: 132 domů s 539 obyvateli a Zadní Doubice: 7 domů a 32 obyvatel, odkud děti chodily do školy v Hinterhermsdorfu).“

 

1946

„Národní škola začíná 25.2. s vyučováním. Žáků je 64 a to: 8 Čechů, 56 Němců.

Školní rok končí ze 64 žáků jen 15, a to proto, poněvadž většina rodičů německých žáků byla odsunuta.

23.5. proveden třetí a poslední odsun. Byl největší. Bylo to asi 260 lidí.

Po tomto odsunu nastává nový příliv českých lidí, na němž má značný podíl továrna, která potřebovala náhradu za odsunuté německé pracovníky.

… začíná pracovati druhá továrna firmy Grohman

  v červenci vyhořelo obecní čp.50 .Byl to první požár v české Doubici.“

 

1947

„Po vysídlení zbytku nacistů zbylé německé obyvatelstvo (10 rodin)  přivyká si na nové české spoluobčany a pomalu se vžívá do nových poměrů.

Továrna Grohman pod národní správou …se ruší.

Fond národní obnovy provádí prodej, resp. příděl movitého majetku z konfiskátů.

Žáků bylo 25 (17 Č., 3 Sl., 5 N.).

Doubice měla v tomto roce první veselku.

V rybníce utonul synáček …; hrál si na břehu, spadl do vody a poněvadž nebylo nikoho na blízku, aby mu pomohl, utonul. Nešťastná náhoda!“

 

1948

„ 26.2. ustavil se na popud KSČ akční výbor jako vrcholný orgán lidu. Tento akční výbor rozhodl téhož dne o vystěhování některých občanů, u kterých bylo zjištěno, že nesouhlasí s nastalou vládní změnou. Vystěhováním jmenovaných (…) občanů, většinou národních socialistů, přestala tato strana v obci existovat.

Továrnu přebírá 1.dubna … národní podnik Elite Varnsdorf … .Po jednoměsíčním provozu předává 1.května Elitka továrnu n.p.Cotona Praha… . 1.srpna přechází továrna do majetku n.p.Sponit Chřibská… .

Počet obyvatel dosahuje číslici 400.

Do obce na národní školu přichází 15.června nový řídící, tentokrát žena,  Marta Tománková.“ Jmenovaná paní se  významně zapsala do dějin obce, vychovala většinu zde narozených dětí a velmi aktivně se zapojila do společenského a kulturního života. Až do svého odstěhování v roce 1968 pracovala ve všech možných veřejných funkcích a vedla řadu zájmových, především kulturních  uskupení.

 

1949

„Do školy  zřízen telefon.

MNV dokonce zakoupilo stolečky, židličky a hračky, ale když přišlo na maminky, tak mnohé nechtěly o jeslích ani o školce slyšet. Zkrátka, bylo zde u maminek nepochopení pro toto dětské předškolní zaměstnání, a MNV místo aby propagací a důkladným osobním přesvědčováním byl maminky pro tuto myšlenku získal, ustoupil a místo jeslí a školky zřídil biograf v budově čp.134 (býv.továrna firmy Kühne). Tím otázka jeslí a školky byla pohřbena na dlouhou dobu a snad na vždy.

 Žáků bylo 27. 14 Čechů, 2 Slováci, 6 Němců.

29.června ustanoveno administrativně JZD II.typu. … Přesvědčovací akce na společné hospodaření se prozatím nedaří.“

 

1950

„Do provozu je uveden biograf s pravidelným nedělním promítáním. Promítací aparatura zakoupena za 52.000 Kč.

 MNV se postaral o zřízení autobusové linky… .

Upraveno bylo koupaliště na rybníce, zrenovovány kabiny a zřízeny lavičky a několik stolků.

… rozvinuta činnost Sokola. MNV dává Pionýru budovu čp.11, hradí náklady na úpravu hřiště a zakládá pionýrskou knihovnu.

Během roku dochází mezi družstevníky ke stálým sporům, jejichž výsledkem je, že předseda … musel z družstva vystoupiti a v důsledku toho opustil Doubici a přestěhoval se do Krásné Lípy. Započato s výstavbou kravína pro společné ustájení krav. Upravuje se pro kravín zadní část budovy MNV ( = dolní fabrika – pozn.P.N.), ačkoli již dříve tato část budovy určena byla pro kulturní středisko, ba dokonce plány pro tento účel byly již schváleny ONV a finanční prostředky zajištěny. … Přes protesty kulturního referenta MNV … musela kultura ustoupiti kravínu. Později se ukázalo, že zřízení kravína v této budově bylo nepromyšlené, neboť zde scházela voda. Voda se musela vozit z potoka, což zaměstnalo na několik hodin denně jednoho pracovníka a jednoho koně.“

 

1951

„Přes ujištění vedoucích členů … ukázalo se , že prostor kravína pro všechny krávy nestačí. Telata proto umístěna do stáje ve vedlejší budově.  … Přes protest agronoma … byly na příkaz zeměd. ref. MNV … rozorány meze. … MNV aby pomohl (JZD – pozn.PN.), vypomáhá brigádami obyvatelstva a tak družstvo jakž takž se drží nad vodou. Sklizeň brambor ač pomáhaly brigády, provedena špatně a část brambor zůstala v zemi.

… dává se zábradlí kolem rybníka.

MNV trpí  jakousi  nevysvětlitelnou nemocí,  neboť v tomto roce se vystřídali  3 předsedové, 3 zeměd.referenti, 3  kulturní ref. a 3 techn.referenti a 11 členů plena.

Spolupráce s KSČ upadá. Upadá práce také v Sokole … .Ustává práce také v Pionýru i ve sboru požárníků. Jedině dobře pracuje odbočka SČSP … .

Stav obyvatelstva klesá ze 340 na 210.“

 

1952

„Úsilí MNV je stále obráceno na JZD, které má v této době již jen 3 členy.

Budovatelská práce v obci stagnuje. Sokol nepracuje, skupina SČSM zaniká pro nedostatek členů, nepracují složky NF. Kulturní podniky pořádané v obci naráží na nezájem obyvatel.

Spolupráce mezi MNV a organisací KSČ úplně přestala. Snad proto, že rada byla složena většinou z neorganizovaných. … trpěla tím celá obec.“

 

1953

„Rok 1953 je rokem šťastnějším než léta minulá, pokud se týče obce. V celostátním měřítku bráno, byl to rok smutný, neboť zemřeli dva velcí mužové a to: generalissimus Stalin a president republiky s.Gottwald.

Dva členové JZD po likvidaci převedeni na práci ke státním statkům … .Celkový posudek o zdejším JZD možno vyjádřit takto: členové JZD se k práci nestavěli kladně a spoléhali v každém případě na MNV a brigády. Proto jejich hospodaření tak neslavně skončilo.

V rámci budovatelského úsilí započato s úpravou kulturního domu (= Doubická hospoda – pozn.P.N.). Přemístěna tam ze školy lidová knihovna a započato s pravidelným nedělním promítáním filmů.

Práce SRPŠ začíná ochabovat pro rozpory mezi rodiči. Vytváří se dva tábory, jeden je spokojen s učitelem …, druhý spokojen není. Tento tábor vyjednává s bývalou ředitelkou Tománkovou, aby se do Doubice vrátila, druhý tábor žádá okres.inspektora peticí s falšovanými podpisy, aby v Doubici ponechal dosavadního učitele. 1.9. … se vrací po jednoleté přestávce oblíbená Tománková.

Sbor (požární – pozn.P.N.) dostal do své výzbroje požární auto … .

Počet obyvatelstva, který byl v r.1950 ještě 280lidí, je dnes v r.1953 jen 180.

K 1.VI. byla usnesena stranou a vládou měnová reforma …a bylo provedeno 1.snížení cen …  Vyhlášení tohoto zákona radiem poslouchalo občanstvo společně v hostinci Jednoty (= Stará hospoda .- pozn.P.N.).“

 

1954

„V tomto roce konaly se 16.května prvé veřejné voly místních národních výborů … .

23.6. objevuje se v obci stádo 650 ovcí, které přihnáno bylo z Mikulášovic … . Ovce prozatím nocují pod širým nebem a komise hledají místo pro stavbu ovčína. Místo nalezeno, zdá se však trochu nevhodné a začíná se stavěti. Jde to velmi pomalu do předu, neboť na stavbě se hemží dva dělníci. Konečně 20.11. stavba ovčína dokončena. … Chuděrky ovečky už střechu nad hlavou potřebovaly měrou vrchovatou. Déšť a mrazíky mezi nimi řádily, mnoho jich bylo nemocných a většina kulhala.

Co se nepostavilo, byla cesta k ovčínu.“

 

1955

21.března rozhodla Rada MNV o zřízení Obecní kroniky. Předchozí léta  byla dodatečně doplněna a nepřinášejí proto tolik podrobných informací o životě obce jako popis roků dalších.

 

„Ve vlastnictví obce je 22 domů. …

Mimo vedení knihovny předčítá s.Tománková každé úterní odpoledne dětem pohádky.

Třetí snížení maloobchodních cen 30.3. přijato s velkou radostí při společném poslechu. Přítomno bylo 50 občanů.

V říjnu započato vrtání u vápenky a podle doslechu nalezena tam měď v dosti mohutné žíle.

Na zdejším hřbitově se již nebude pochovávat, poněvadž není hrobníka.“

 

1956

„… v soutěži obcí bez JZD se MNV umístil na prvním místě a to pro vzornou schůzovou činnost … . Obec získala vlajku ONV, která nyní zdobí stůl předsedy. Kromě toho dostal MNV vysavač prachu a zařízení pro obecní rozhlas.

SČM svoji činnost přerušil a změnil se ve smíšenou uměleckou skupinu při Osvětové besedě,… v okresním kole soutěže LUT v kategorii začínajících se umístila na 1.místě. … Jako odměnu za dobrou práci dostala OB od ONV televisor. Je umístěn v kulturním domě.

V listopadu zajistila OB zájezdy do oblastního divadla ve Varnsdorfu. Divadlo vyšlo nám vstříc tím, že pro nás dojíždí vlastním autobusem a po divadle nás zase odveze domů, aniž by vstupenky byly jízdou zdraženy. Zájezdy jsou dvakrát za měsíc a účastní se jich vždy kolem 40 občanů.

Obecní knihovna vzrostla na 1138 knih.

Mezinárodní den dětí … Pro děti zahrána byla Perníková chaloupka s velkým úspěchem. 137 osob se přišlo na dětské představení podívat … .

(Poštmistr-pozn.P.N.) chtěl 25.10. nastoupit dovolenou. Předávání pošty svému dočasnému zástupci využil k tomu, že předstíral, že v noci pošta byla vyloupena. … zlodějské choutky vynesly mu u lidového soudu 20 měsíců vězení.

Nejnižší teploty dosáhly 9.II., kdy rtuť klesla na  –35 stupňů.

Škola má 28 žáků a to: 23 Č. 5 N.“

 

1957

„Volby (do MNV-pozn.P.N.) se konaly v neděli 19.května. … Jak vidět z odevzdaných volebních lístků, bylo právo škrtání kandidátů celkem velmi málo používáno a to ještě špatně, takže škrt nebyl uznán za platný.

Od 2.8. hodiny (kostelní-pozn.P.N.)  vesele odbíjejí čas a přesně jdou. Milé hodiny však po 14 dnech se zastavily. Příčina je to, že kostelník sebral od věže klíč a tak se hodiny nemohou natahovat. Nyní čekáme až nám některý doubický občan udělá klíče do věže.

Koncem listopadu rozhodla Rada MNV provésti gen.opravu kult.domu a současně tam přemístit místní hostinec. Na tyto práce povolil ONV 16.000 Kčs.

16.10. usnesl se užší výbor Sokola likvidovat zbylé své jmění, poněvadž od r.1953 Sokol žádnou činnost nevyvíjel a také nebylo naděje na obnovu činnosti.

… předplatné do oblastního divadla do Varnsdorfu vzalo si 15 občanů. Kromě těchto předplatitelů používá divadelního autobusu mnoho občanů nepředplatitelů.

… doubická odbočka dostala 1.cenu v soutěži vesnických odboček a čestný titul „vzorná odbočka SČSP v roce VŘSR“

… 1.6. byla továrna převzata n.p.Carna Děčín. … stav dělnictva se bude dále zvyšovat až na 250-300 lidí.

Tak 21.I. mezi 23,15-23,45 bylo vidět jedinečný úkaz - polární záři.“

 

1958

„Přestavba místností (kulturního domu-pozn.P.N.) pilnou brigádnickou prací a nákladem asi 20.000 Kč se dobře vydařila. Možno říci, že peníze byly účelně a dobře investovány. Ústředí Jednoty dodalo nové stoly a čalouněné židle a tak má dnes Doubice vskutku pěknou místnost, kde občané v útulném prostředí si mohou pěkně posedět a dobře se pobavit.

… vysázen byl u kulturního domu  ovocný sad. Celkem je v sadu 42 stromků.

10.výročí Vítězného února oslaveno 24.2. za účasti 104 občanů.

Požárníci jsou na tom hůře (než aktivní ČSM-pozn.P.N.) Jejich práce vázne, neboť členové nedocházejí pravidelně na cvičení.

Brambory dostal každý podle objednávky. … Nářky byly na kvalitu chleba.

… zavedení výroby v n.p. Nářadí, který převzal zdejší továrnu.

Školu navštěvovalo 20 žáků … Koncem května přihlásily se k návštěvě školy 4 pražské děti zdejších rekreantů.

Ke dni 31.12. 216 lidí.“

 

1959

„ MNV přemístěn do nově upravené budovy čp.44. … 12.7. byla samoobsluha za velké účasti obyvatel a rekreantů slavnostně otevřena. Dnes tedy má obec moderní, vzdušnou a dobře vybavenou prodejnu.

Na průvod 1.máje v Krásné Lípě  odejelo 95 občanů. Odpoledne byla lidová veselice a večer estráda a tanec.

… předplatitelů varnsdorfského divadla je 32, novin a časopisů se odebírá 2258, rozhlasových přijímačů je 55 a televisorů 11.

Na podzim převzali pionýři ovocný sad u kult.domu do své ochrany, pokřtili jej na „sad pionýrů“ se slibem, že se o sad budou dobře starat a stromky každoročně ošetřovat.

Dne 31.prosince byl tento stav: do 14 let 96, od 14 do 25 let 21, od 25 do 40 let 36, od 40 do 50 let 38 a nad 50 let 24. Celkem 213 obyvatel, z toho 112 mužů, 101 žen.“

 

1960

„Zakoupen byl starý traktor s přívěsem, který měl míti úlohu místního dopravce. Bohužel, tento dopravce dlouho dopravu neprovozoval, neboť brzy se porouchal a přestal jezdit.

… založen druhý sad pod továrnou. Vykopání jam v sadu provedla skupina mládežníků a sad dostal i jejich jméno. Až stromky vyrostou, bude obec na jaře plna květu a na podzim plna ovoce.

Obecní knihovna měla celkem  1614 knih … Ve škole bylo  22 žáků;   14 chlapců,   8 dívek (1 německé nár.).“

 

1961

„Mohlo by se o tomtop roce říci, že to byl rok plný omylů.

Již při první schůzi s voliči se ukázal prvý omyl. Z 15 členů MNV dostavilo se na hovory pouze 5 členů, ba nedostavili se ani předsedové komisí finanční a kulturní. Tento nezájem členů MNV odrazil se i na nezájmu voličů, neboť těch se dostavilo jen tolik, kolik čítá počet členů MNV tj. celkem 15.

3.VI. otevřen byl slavnostně závodní klub n.p.Nářadí. … Z tovární haly ve 2.poschodí podařilo se vytvořiti architektonicky krásný sál i přilehlé místnosti, ve kterých se jistě v budoucnu budou odbývat mnohé kulturní podniky. … Současně s budováním závodního klubu Nářadí vyrůstala nová rekreační chata železničních jídelních vozů (=Stará hospoda-pozn.P.N.). Bývalý starý hostinec přeměňoval se značným finančním nákladem na pěknou, moderně zařízenou rekreační budovu. … zaveden do budovy vodovod… .

V červnu rozhodly státní statky zrušiti chov ovcí v Doubici a přestěhovat je do Kyjova. 13.7.  přišlo místo ovcí 14 dojnic a začátkem září přišel doplněk 65 jalovic a 5 krav a 1 chovný býk. Dojnice jsou ustájeny v bývalém MNV, jalovice v přestavěném ovčíně, býk u Dvořáka.“

 

1962

„K zhoršení poměrů (v obci-pozn.P.N.) pak ještě došlo v období, kdy se rozvíjelo jednání o sloučení naší obce se sousedním Rybništěm.

V letošním roce nás bylo v Doubici 208.

1.listopadu pak byla z SSSR  vypuštěna  první meziplanetární stanice  k Marsu. Vážila 893,5 kg. Sovětský svaz znovu udivil celý svět prvenstvím v novodobé technice.“

 

 

1963

„ …úspěšně dokončena rozsáhlá úprava kulturního domu v akci Z … vybavení nábytkem, pěkným osvětlením, zrcadly atd.  Z  našeho společenského sálu  se  stal   jeden z nejhezčích na Děčínsku. Brigádnicky provedeny i další drobné práce, jako …zbourání bezpečnostně nevyhovujících zchátralých kabin u rybníka… .

Ani v tomto roce se nepodařilo zamezit ztrátám na rostlinné výrobě, způsobené zvěří. Je již opravdu zapotřebí provést dostatečná opatření.

Na konci letošního roku žilo u nás 212 obyvatel. Mezi námi bylo 14 Němců a 24 cikánů.

Ve zdejší základní devítileté škole s jednou třídou a čtyřmi postupnými ročníky bylo 11 chlapů a 9 dívek, tedy celkem 20 žáků. Z toho bylo 6 cikánů, kteří však školu na konci školního roku opustili.“

 

1964

„…  naše obec byla vyhodnocena v soutěži o vzornou obec za I.pololetí na 1.místě … .

… dokončena zřízení ochranného zábradlí u rybníka. Do „Sadu mládeže“ dodána nová vrata. U „Sadu pionýrů“ byla dosavadní vrata opravena.

Velký podíl na malé návštěvnosti (kina-pozn.P.N.) má značné rozšíření televizorů v obci.

Počet výpůjček (z knihovny-pozn.P.N.) na 1 obyvatele činil loni 10,8 , letos pak  11,8 a naše knihovna se tak dostala v okrese na 5.místo v tomto ukazateli.

(Členky Výboru žen-pozn.P.N.) upravily parčík před kulturním domem a vysázely v něm květiny. Jako kronikář bych byl opravdu rád, abych podobná pěkná slova o činnosti složek mohl konečně napsat i o největší naší organizaci – o místní pobočce SČSP.

Chlapci (ze školy-pozn.PN.) také sportovali: … 7.května se utkali v kopané s chlapci z Vlčí Hory – porazili je 6:0 a 24.června si troufli na varnsdorfské, nad kterými vyhráli 12:2.“

 

1965

„Za 1.pololetí byla Doubice v soutěží vyhodnocena ve své skupině na I.místě a  národní výbor obdržel mimo čestné uznání odměnu 2.000Kčs. Za dobrou práci a splnění závazků pak naše obec převzala titul Vzorná obec severočeského kraje za rok 1965 s odměnou 2.000 Kč. Další odměnu ve výši 500 Kč jsme obdrželi za překročení plánu sběru odpadových surovin. Osvětová Beseda se v rámci soutěže k 20.výročí osvobození dostala na 1.místo v okrese…Získala tak odměnu 600 Kč.

Průměrný měsíčná příjem rodiny činí 2.500 Kč(včetně důchodců).

60 doubických rodin vlastní tato zařízení:      rozhlasové přijímače 52, televizorů 40, …, motocykly a mopedy 43, osobní auta 7. Každá rodina odebírá nejméně 1 deník.

Dodávka mléka splněna na 211%. Bohužel, v obci je pouze 1 kráva.

Školu navštěvovalo 19 žáků, z toho 6 dívek. Z celkového počtu bylo 5 Cigánů.

Postoupilo 16 žáků, neklasifikováni 2 Cikáni. Propadl 1 Cikán.

Kvalita práce (v polesí Doubice-pozn.P.N.) jak Poláků, tak i Cikánů byla nedostatečná a s podobnými pracovníky nelze tak závažné úkoly plnit. Teprve letos dostalo (polesí-pozn.P.N.) motorovou pilu Stihl-Contra.“

 

1966

„Opravdovou radostí bylo psát kronikářské zápisy za poslední dvě léta. V obci vládlo příjemné pracovní vzrušení. … Nad letošním zápisem však pociťuji trochu smutku. … Společné akce řídly. Občané se více starali o své domky. … Společný a společenský život zmrtvěl a ochabl. A lidé se začali od nás stěhovat: Ti stálí občané. (Naopak, rekreantů přibývá a zájem o oddechový pobyt v naší obci neustále vzrůstá.)

Mléka odevzdáno od 1 krávy 793 litry – úkol 700.Mimo předpis dodáno 13 q hovězího masa.

Letos již podruhé (poprvé loni) se oslava Svátku práce konala v místě. Proto se jí zúčastnilo 120 osob (loni 145).

Byly navštěvovány cikánské rodiny, které přesvědčovány k pravidelnému vysílání dětí do školy. Cikánským dětem školou povinných zakoupeny boty.

Kino znovu vykázalo schodek Kč 1.466,65. Na základě toho upuštěno od filmových představení v zimních měsících… .

Letos zde (v provozu n.p.Nářadí-pozn.P.N.) bylo zaměstnáno 67 osob.

Počet obyvatel letos klesl na 178.  … a je nejnižší od Osvobození.Jen pro zajímavost uvádím, že v roce 1892  bylo v Doubici 1.102 obyvatel.

Sovětský svaz letos nevyslal do vesmíru žádné kosmonauty.“

 

1967

„… lidé se z Doubice stále stěhují a to nejen ti přelétaví.

Čekání na pojízdnou prodejnu s přísunem zboží dvakrát týdně - to není zvyšování životní úrovně. …v naší obci za dosavadních podmínek nestoupá, jak by se logicky mělo předpokládat, ale naopak se zhoršuje. To je však zjev celostátní. … k tomu přispívá pozvolné zvyšování cen…Uvedu zde jen pro ilustraci: …..

osobní auto          Wartburg  původ.cena       25.800   nová cena               38.000

                               Škoda                                    28.800                                    46.000

Školní rok začalo i skončilo 15 žáků, z toho 8 Cikánů. Škola měla 3 ročníky, propadly 3 Cikánky. … škola byla 30.června zrušena …      

Na konci roku bydlilo v obci pouze 151 sob. Občanů německé národnosti bylo 17.

 

1968

„Podstatné, co je zde napsáno (22 stránek formátu A3 –pozn.P.N.), jsem čerpal z Rudého Práva,… Tedy jde o zprávy autentické. Je možné, že z pohledu dalších let budou mít vylíčené události jiný smysl, význam i účel.

..Marta Tománková se z naší obce odstěhovala …

Knihovna i úřadovna národního výboru byla přemístěny do uvolněné budovy zdejší školy.

O umrtvení společenského života se částečně přičinil 21.srpen a všechno to, co se kolem této akce událo.

Na konci roku zůstalo v obci 131 lidí. A občané se nadále z obce stěhují …

 

1969

„Pro mnohé stálé občany naší obce není dobrou vizitkou skutečnost, že domky rekreantů jsou většinou lépe upraveny než domky jejich.“

 

1970

„ … byl na přání VO KSČ zvolen předsedou národního výboru. Ani jeden z nich však není pro práci v obci přínosem. A tak práce i zodpovědnost zůstala na bedrech několika obětavých jednotlivců, většinou nestraníků.

Letošní zima překonala všechno, co jsme od roku 1945 v Doubici zažili. Největší kalamita v naší obci byla od 5. do 8.března. Cesty, do té doby opravdu pečlivě udržované – a to nutno podotknout, že to byl první rok, kdy obecní cesty byly soustavně a pravidelně protahovány , byly spoustou sněhu zaváty místy až do výše 2 metrů… . Ještě 10.dubna projížděly naší obcí sněhové pluhy.

Na konci roku je v naší obci jen 104 občanů s trvalým bydlištěm.“

 

1971

Rozhodnutím NV odvolán z funkce dosavadní kronikář a tento rok zůstal nezapsán.

 

1972

„Ke kulturnímu a rekreačnímu vyžití se začalo se stavbou nového koupaliště… .

Byl schválen nový projekt  vodovodní sítě z „Vápenky“…“

1973

Naše obec má na konci letošního roku 112 stálých obyvatel.

Celý rok pokračovala výstavba nového koupaliště …, tato výstavba je však velmi zdlouhavá a doposavad není dohotovena.

13.listopadu se začalo s první etapou (výstavby obecního vodovodu-pozn.P.N.), která bude měřit 3.000 metrů.. …provedení výkopu na „Vápenku“, odkud bude obec zásobena nezávadnou pitnou vodou.“

 

1974

„První etapa obecního vodovodu má být dokončena do konce letošního roku, ovšem horší to již bude s úpravami komunikací po dokončení vodovodu, prozatím jsou komunikace v dezolátním stavu … .Druhá etapa vodovodu se má uskutečnit v roce 1975 a touto výstavbou by měl být problém zásobování obce vodou vyřešen.

MNV ve spolupráci s ONV povolil výstavbu rekreačních chat na bývalých demolicích… a dále na pozemcích, které nejsou v zemědělství využívány.

Mezi kostelem a národním výborem byl postaven lesní správou rodinný dvojdomek pro zaměstnance státních lesů.

V provoze „Nářadí“ je zaměstnáno 22 zaměstnanců… .Od 1.ledna přejímá jak provoz, tak zaměstnance n.p.Desta Rumburk… .“

 

1975

„Začátkem roku byl v naší obci zrušen MNV a obec byla přičleněna k MNV Krásná Lípa.

Celá záležitost (ohledně provozu továrny-pozn.P.N.) byla kladně vyřízena, ovšem Nářadí Děčín mělo takové finanční podmínky, že je druhý n.p. (Desta-pozn.PN.) nemohl přijmout. Tím také definitivně skončila možnost nějaké výroby v Doubici… .

Ze dne prvního na 2.září jsme byli probuzeni požárem rodinného domku  … .Přes veškeré úsilí se nepodařilo děti z hořícího domu zachrániti.“

 

Dalších 18 let ležela kronika na MNV Krásná Lípa.

12.9.1992 proběhlo v obci referendum občanů o oddělení Doubice od Krásné Lípy s výsledkem: 32 ano, 9 hlasů proti.

 

1993

„Na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Děčíně ze dne 2.1.1993 je opět Doubice samostatnou obcí.

Voleb do obecního zastupitelstva (6.3.-pozn.P.N.) se zúčastnilo z celkového počtu 64 trvalých obyvatel 44.

Po velkých rekonstrukcích bývalého hostince a provedené rekolaudaci byla slavnostně otevřena 4.7. Doubická hospoda. Na zahájení bylo točeno pivo zdarma.

Na přelomu roku 1992/93 došlo k požáru chalupy čp.189, která lehla popelem.

Byla otevřena pěší zóna u chovného rybníka … .“

 

1994

„Na návrh starostky obce byl zregulován počet světel veřejného osvětlení a doba svícení v nočních hodinách.

Byla dokončena stavba  chalupy čp.189, která vyhořela … .“

 

1995

„ Byla provedena sbírka na opravu kostelních hodin.

K 31.12. bylo 71 občanů.“

 

1996

„ … žádali obyvatelé obce, aby osvětlení trvalo po celou noc. Po prodiskutování se všemi členy OZ bylo rozhodnuto, že v obci bude celonoční provoz osvětlení.

Bylo založeno občanské sdružení s registrací u Statistického úřadu pod názvem „Spolek přátel Doubice“.“

 

1997

„ … požadoval zprovoznění hráze rybníka pro osobní automobily… .Po zvážení OZ požadavek nedoporučilo, jelikož odborníci upozornili na závadu popraskaného temene hráze.“

 

1998

„Veřejná schůze byla uskutečněna 11.4., která proběhla v poněkud ostřejším tónu. …  OÚ oznámil, že veřejné schůze pro rekreanty nebude již konat … Rovněž sobotní úřední hodiny pro rekreanty byly zrušeny a převedeny na pondělí.“

 

1999

„V dubnu byla zahájena obnova kostelních hodin … .

Po několikaletém jednání bylo v červnu poslaneckou sněmovnou schváleno vyhlášení národního parku „České Švýcarsko“.

Prezident Václav Havel při pracovní návštěvě zavítal dne 1.7. do naší obce. U příležitosti této vzácné návštěvy bylo starostkou obce uspořádáno večerní posezení u táboráku … .“

 

2000

„V průběhu února a března byla provedena instalace zbývajících tří ciferníků na věží místního kostela… .

Nejmenší obec okresu (Doubice) vykazuje za 1.pol. 4 nezaměstnané.

V druhé polovině roku se projevily veliké problémy týkající se obecního vodovodu. Tuto nepříznivou situaci byl nucen OÚ řešit nákupem cisteren s pitnou vodou.

Koncem roku je evidováno 79 trvale bydlících obyvatel.“