Úvodní proslov k 1. Doubické pouti smíření

 

Sousedky a sousedé, přátelé, kamarádi,

 

sešli jsme se dnešního dne na první Doubické pouti smíření, kterou bychom  v budoucnu rádi nazvali tradiční a historickou.

Z pocitu sounáležitosti s tímto krajem a lidmi, kteří jej po staletí obývali, chceme připomenout legendu o zdejším strašidlu, lichváři jménem Hörnel (česky Rohál), která je s naší vesnicí přímo spojena:

 

„… zemřel kdysi bohatý pekař a špinavý lichvář Hörnel. Ještě nepřipraven ku zpovědi, odehnal faráře od svého smrtelného lože a jeho duše nenalezla proto vykoupení. Smějící se dědici jej nesli v překrásné rakvi na hřbitov, když tu poslední dvojice průvodu pohlédla k jeho domu a s hrůzou spatřila z komína vykukujícího domnělého zemřelého. Poté se otočil celý průvod, nosiči s křikem a pláčem zahodili rakev a prchli. Někteří stateční z průvodu však rakev otevřeli a bylo jim spatřiti tvář lichvářovu v úsměšné posmrtné grimase. S chvatem jej tedy na hřbitově pohřbili, aby se však tento ještě téže noci vrátil v podobě hlomozícího strašidla do pekařova domu. I v následujících dnech hlomozil a kvílel tak, že i nejstatečnější pekařův pomocník utekl a v domě nechtěli žít ani ti nejbídnější lidé ani zadarmo. Stavení bylo opuštěno a když Hörnel začal strašit i u sousedů, obrátili se lidé na zdejšího zpovědníka, aby ducha zapudil. Poté, kdy kněz úspěchu nedosáhl, povolal na pomoc svého starého a učeného kolegu z Nixdorfu a tomuto moudrému muži se nakonec podařilo vypudit Hörnela na Irichtsberg, kde straší dodnes. Hlomozí tam tak silně, že se mnohdy kolemjdoucí domnívají, že na ně padne celá hora. Obyvatelé pak berou (na důkaz své statečnosti) do ruky kámen a házejí ho s nadávkami po strašidlu, které jim už nemůže uškodit…“

 

Cílem této pouti je usmíření s lidmi. Přejeme si, aby tato cesta byla cestou k našim srdcím, k pochopení druhých i sebe sama, k odpuštění. Tuto naši upřímnou snahu vyjádříme tím, že každý z nás odnese kámen na místo, kde ubohý lichvářův duch snad dodnes přebývá.

Nedílnou součástí dnešní pouti bude, kromě občerstvení těla i ducha, také zpěv.