Poznámky k územnímu plánu

Diskuse k územnímu plánu se příliš nerozběhla. Je to možná i tím, že není
jasné, kdo s kým diskutuje. Zkusím položit šest otázek, abych zjistil, kdo sedí na druhé straně pomyslného diskusního stolu:

 1. Co je to územní plán a čemu slouží?
 2. Jakým způsobem se územní plán vytváří?
 3. Kolik stojí zpracování územního plánu?
 4. Může územní plán zregulovat novou výstavbu tak, jak to chce většina současných majitelů nemovitostí?
 5. Mohou současní majitelé nemovitostí účinně ovlivnit podobu územního plánu?
 6. Lze provést opatření navrhovaná akad. arch. Pepanem Matyášem v prvním odstavci jeho příspěvku?

  Vojta Tichý

Text Pavla Nečáska

Text Josefa Hegera

Text Pavla Víta

Text Josefa Matyáše

Mail Petra Halsbacha

Text Pavla Nečáska:

Co by mělo být diskutováno zásadně:
Zůstane Doubice obcí výhradně rekreační nebo je možné pokusit se ji oživit trvale hlášenými občany se skutečným bydlištěm v Doubici ?
Druhá alternativa je sice lákavá z hlediska obce a jejího rozpočtu, ale myslím nereálná. Chybí možnost rozšíření počtu pracovních příležitosti v obci i okolí. Pracovní místa mohou souviset především s rekreačním charakterem celého kraje - ubytování, stravování, obchod, drobné řemeslnické služby chalupářům. Okruh aktivit je v současné době omezen a jeho rozšíření (investice do rekreačního průmyslu - nové penziony, sportoviště atd.) narazí na odpor místních, hlavně je ovšem potřeba tohoto druhu dnes zatím vyčerpaná.
Pokud se OÚ smíří se skutečností, že rekreantů bude přibývat na úkor stálých obyvatel a že noví se trvale hlásit budou buď jen formálně nebo pouze jako důchodci-vlastníci chalup, je nutno přistoupit k tomuto faktu aktivně již nyní. Co to podle mne znamená:
 1. Rekreanti, zvláště majitelé nemovitostí v obci jsou plnohodnotnými doubickými občany, kteří mají zájem o obecní záležitosti a chtějí se na jejich řešení aktivně podílet. OÚ by jejich zájmu měl vyjít vstříc úředními hodinami, vhodnějším termínem zasedání zastupitelstva, častějšími veřejnými schůzemi a vůbec se více otevřít veřejnosti. Měl by více využívat schopností, kontaktů a znalostí "lufťáků" a zapojit je i do veřejně prospěšných akcí.
 2. V obci je třeba hledat další možnosti zlepšení jejího vzhledu:
  - věnovat trvale zvýšenou pozornost všem novým stavbám a nepřipustit výstavbu stylově nevhodných objektů
  - provést zásadní úpravy zeleně v intravilánu obce
  - věnovat pozornost místním komunikacím a provozu na hrázi rybníka
  - zajistit instalaci zpomalovacích pruhů na vozovkách
  - zlepšit stav dnešních vodních ploch, případně obnovit bývalé 
  - dostat do země stávající elektrické a telefonní rozvody
 3. Pokusit se rozšířit nabídku služeb:
  - zlepšit pokrytí signálem mobilních operátorů a televizních vysílačů 
  - zprovoznit hřbitov 
  - zlepšit pravidelnost konání církevních obřadů
  - alespoň udržet dopravní obsluhu obce a zásobování prodejen
  - využívat více obecních nástěnek a internetových stránek k aktuálnímu informování veřejnosti
  - zprostředkovávat (lze výhodně za úplatu) pro chalupáře možnosti objednávek např. palivového dříví nebo jiných komodit, které lze zajistit jen ve všední den, formou veřejné vývěsky inzerovat služby poskytované řemeslníky z místa či okolí
  - zvýšit kulturu možností využívání rybníků ke koupání
Jak prokázala veřejná schůze, drtivá většina zúčastněných si nepřeje jakoukoli novou výstavbu v obci. Pokud má být realizována, je nutné jednoznačně a veřejně stanovit způsob nabytí pozemku, druh předpokládané stavby a zajištění trvalého obývání. Jde o informace velice citlivé a nelze jako dosud provádět důležité operace s obecním majetkem pod pokličkou.

V Praze dne 14.5.2003
Ing.Pavel Nečásek                                            Zpět nahoru

Text Josefa Hegera

Pan Miloslav Himmer, místostarosta obce Doubice

Ahoj Mílo, (případně ostatní členové představenstva),

chápeme, že územní plán je pro obec důležitý a jsme ochotni jej podpořit několika nápady i finančně. Jsme na tom našem Soudném kopci poněkud vzdáleni od centra dění, do hospody chodíme zřídka, občas zajdeme do krámu, nebo si poslechnout Štěpána Raka do kostela, nebo do Jefa. Vítáme příležitost ke komunikaci se zastupitelstvem. Své náměty jsme pojali z poněkud širšího pohledu, než je pouze územní plán.

Problémy, jejichž řešení považujeme za důležité:

Bezpečnost obyvatel obce a ochrana majetku.
Stávající situace:
- vykrádání chalup zejména v zimním období
- střílení zvěře na černo
- údajné pašování utečenců do Německa
Řešení situace:
není jednoduché ani levné; dotaz z říše snů: bylo by možno zřídit obecního policistu, vybaveného potřebnými pravomocemi, technikou a solidně placeného (třeba i z příspěvků občanů) ?
Ochrana životního prostředí a čistoty přírody.
Příklad stávající situace z našeho nejbližšího okolí:
Cesta z Doubice do Chřibské, byla v loňském roce na náklady obce upravena, údajně pro cyklisty a pěší. Práce prováděl pan Goldberg z Chřibské. Až potud vše v pořádku, tuto aktivitu jsme vítali. Nová cesta nebyla uzavřena závorou, která by bránila vjezdu aut. Takže dnes je cesta opět poničená těžkými auty, které po ní sváží dřevo a navíc je lemovaná odpadky, které sem vyvážejí extrémně "spořiví" občané (možná že i němečtí), kteří sem mohou dojet osobními auty. Dobrý úmysl zneužijí bezohlední jedinci a investované peníze jsou znehodnoceny.
Řešení situace:
Lesní a polní cesty vybavit závorami. Jejich použití (odemčení závor) by povolovala obec a dohlížela na to, aby byly po užití v původním stavu, případně vybírala mýtné na jejich údržbu. 
Jsme rozhodně proti rozšiřování komunikací pro motorová vozidla. Polní a lesní cesty ať slouží pro pěší a cyklisty a v zimě pro běžkaře.
Podpora zdravého turistického ruchu sportovního vyžití a kulturních akcí
Stávající situace:
Naše krásná Doubice a její malebné okolí a dá se říci celé Lužické hory i Českosaské Švýcarsko jsou zatím turisticky neobjevené lokality. Nám větší ruch nikterak nechybí, nicméně kontrolované zvýšení návštěvnosti by mohlo obec obohatit kulturně i finančně. Pro turisty a rekreanty tu nabídka atrakcí příliš bohatá není.
Návrhy na zlepšení situace:
Pro letní aktivity by bylo třeba zkultůrnit koupaliště, zejména zkvalitnit čistotu vody a dna. Oddělit rybníky pro rybářské účely od koupaliště. Vybudovat lépe značené cyklistické stezky.
V zimě by upravené běžecké stopy určitě zvýšily návštěvnost obce. Mechanizace na údržbu lyžařských běžeckých stop je drahá a bylo by rozumné spojit se s dalšími obcemi (Krásná Lípa, Rybniště, Kyjov).

Kulturní, a společenské akce jsou velice prospěšné pro vzájemné poznávání spoluobčanů a návrat od televizní kultury k aktivnějšímu trávení volného času. Koncerty Štěpána Raka, akce motocyklů Čechie, Vánoční koncerty v kostele a jiné jsou velice záslužné a všem jejich organizátorům je třeba vytvořit dobré podmínky a alespoň poděkovat. Děkujeme.

To je pár narychlo "spíchnutých" poznámek. Jezdíme sem již 30 let, my i naše děti jsme zde zapustili kořeny a budeme zde trávit stále více času. Proto nám budoucnost obce leží na srdci.Územní plán má určitě jakousi standardní strukturu s více či máně jasně formulovanými dílčími kapitolami. Předpokládáme, že v další fázi řešení ÚP naplníte tyto kapitoly konkrétním obsahem a předložíte jej opět k diskusi. 

Děkujeme za oslovení, přejeme hodně energie do nesnadné a často nevděčné práce, ve které jsme připraveni pomoci.

            Olga a Josef Hegerovi
            Doubice č.p. 2/13                                        Zpět nahoru

 

Text Pavla Víta

RE- Poznámky k územnímu plánu.
Se zájmem jsem si přečetl příspěvek ing Nečáska a rád bych reagoval na poslední odstavec týkající se nové výstavby v obci.
I já se často setkávám s negativními názory na jakoukoli novou výstavbu v obci.Veskrze jde o to, že čím blíže mé chalupy, tím je nová výstavba větší zločin.
Sám se "rekreuji" v místě, které se zdá být v poslední době pro výstavbu atraktivní a vím, že je z toho pozdvižení na vsi.
Osobně si ale nemyslím, že by pro budoucnost obce bylo vhodné novou výstavbu zcela zavrhnout. A´t chceme nebo ne chalupy stárnou a ani při sebevětší šikovnosti lufťáků nejsou nesmrtelné. Nebude -li se stavět znamená to že tu za 100-200let žádné Doubice nebudou.
Otázku je třeba postavit jinak. Co stavět, kde stavět a jak při tom zachovat slušné vztahy mezi lidmi.
Co stavět a kde stavět řeší příslušné instituce, které by měly zajistit, že se bude jednat o stavby, které svými parametry nebudou hyzdit a ohrožovat okolí jakož ani jejich obyvatele.
Slušné vztahy mezi lidmi ale žádný úřad zajistit nedokáže. To je v lidech.
Dozví li se pan A v konzumu, že pan B koupil louku vedle něj a chce tam stavět je zle.
Neví vlastně nic, fantazie pracuje a vztek narůstá. Dost problémů by odpadlo tím, že by pan B už v zárodku plánu navštívil pana A a seznámil ho se svými plány. Na místě by mohli vyřešit budoucí kolize a všem by se lépe žilo. Pokud pán A nebude zatvrzelý a pan B přezíravý vůči panu A příp. C.D..atd. Bude tento můj nápad fungovat. Pokud ne tak GOTT MIT UNS.

Pavel V.                            Zpět nahoru

Text architekta Matyáše:

PODNĚTY PRO ZAPRACOVÁNÍ DO ÚZEMNĚ-PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE

·       V rámci přípravných prací:

a) vyhlásit stavební uzávěru v zastavěném i zastavitelném území, kromě drobných staveb,

     stavebních úprav a udržovacích prací, pokud se nemění vzhled stavby, životní prostředí a pokud nejde o kulturní památku,

b) vyhlásit moratorium na prodej obecních parcel,

c) připravit v součinnosti s CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory stavební

     regulační zásady v území, které budou zapracovány do závazné a směrné části Ú.P.

 

·       Přepracování koncepce elektrifikace obce

     - uložením nn a vn rozvodů do země

     - s uplatněním kioskových TS pro více okruhů

 

·       Zpracování projektu krajinářských úprav s cílem obnovení původního mikroklimatu v doubické kotlině

1. na základě dendrologického průzkumu stanovení územních systémů ekologické stability

2. vyčištění náletové zeleně

3. odstranění dřevin na nevhodných nebo nebezpečných stanovištích (z břehů, opěrných zdí, skal)

4. odstranění nevhodné vysoké zeleně ze soukromých pozemků

5. vytypování významné zeleně - soliterů určených k ochraně a údržbě

6. návrh biotopů, které lze užít na zahradách (ne lesní stromy)

 

·       Obnova vodních ploch - rybníků a rybníčků

ak.arch. Josef Matyáš                    Zpět nahoru

 

Mail Petra Halsbacha:

Dobrý den !

Velmi mne potěšily vstupy 4 pánů.

Vyjadřují se , i když to plně chápu a respektuji, ale až moc slušně a diplomaticky.

Podvod např. s kadibudkou , maringotkou a překlopením louky je stále  silná káva ( U rybníka např)..A za co ?

I toto by obecní strážník,( ale ranař , ne konsensuální kecálek) zaregistroval včas.

Plány, na územní plán, se mi jeví( v odéru trvalého smradu z některých hospodo hotelů )  i když stále doufám , že čističky budou fungovat., a zdají k smíchu ,ale je to Váš problém,a tak pouze na to, jako velmi překvapený návštěvník,  disciplinovaně civím  Spolek přátel to necítí ? Hygienici zase nic ? Že by mozkové lázně chtěly nadále tuto anti reklamu?  Doufám, že částečně nově poskládaný OÚ bude vždy umět slušně říci lidem, co v jejich okolí chce zase „prodat“ a nebát se jako malý Jarda. jak to bylo dříve., ale jasně to na nástěnce například označit.i to i pro starší co potřebují brýle a vidět do toho, že ?

Jinak pevně doufám, že pan A bude zatvrzelý neboť rozšiřování „kapacit „ , když už teď není voda,atd. atp., je zlá a naivní utopie od slovesa „utopiti se.“Nebo je to další „podnikatelský záměr“ pro sasíky prušáky holanďany nebo i jinak „Koupě a prodej za účelem dalšího prodeje „v EU ?

Jako cizí asi vidím jinak  Ale Vy voliči dnešní i budoucí jak ?

S pozdravem „návštěvník“                                    Zpět nahoru