Územní plán obce Doubice

Územní plán Doubice byl schválen formou opatření obecné povahy usnesením Zastupitelstva obce Doubice č.4 ze dne 27.10.2008.


Obec Doubice oznámila VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU (schválenou usnesením č.5 ze dne 27.10.2008), že opatřením obecné povahy č.1 vydává Zastupitelstvo obce ÚZEMNÍ PLÁN DOUBICE.
Územní plán Doubice si můžete prohlédnout v čistopise na Obecním úřadě Doubice anebo si můžete potřebnou dokumentaci stáhnout z následujících pdf souborů:
Textová část územního plánu obsahuje 25 listů 

Grafická část územního plánu - 7 výkresů (měřítko 1:5000):
 • Základní členění území 
 • Hlavní výkres – urbanistická koncepce s vymezením ploch s rozdílným využitím 
 • Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny 
 • Hlavní výkres – koncepce veřejně infrastruktury – doprava 
 • Hlavní výkres – koncepce veřejně infrastruktury – zásobování vodou 
 • Hlavní výkres – koncepce veřejně infrastruktury – elektrická energie, kanalizace 
 • Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Odůvodnění územního plánu:

Textová část odůvodnění územního
plánu obsahuje 22 listů
 

Grafická část odůvodnění územního
plánu - 3 výkresy (měřítko 1:5000):

 • Koordinační výkres 
 • Širší vztahy 
 • Předpokládané zábory
  půdního fondu 
Materiály, ze kterých bylo čerpáno při zpracování podrobných regulativů pro výstavbu v obci Doubice a které jsou zásadním podkladem pro přípravnou a projektovou dokumentaci staveb v Doubici (doporučujeme použít pro přípravu staveb):
 • Obecné podmínky pro výstavbu v Národním parku České Švýcarsko a jeho bezprostředním okolí      (2,6MB)
 • Zásady péče o objekty lidové architektury v národním parku České Švýcarsko a jeho bezprostředním okolí      (6,4MB)

Podklady pro použití textů a výkresů územního plánu pro přípravnou dokumentaci staveb lze kopírovat z pdf souborů:

Pokud máte nějaký technický problém - kontaktujte mailem zastupitele obce pověřeného přípravou územního plánu obce na info@doubice.cz